آزمون ها و درس های پایه های اول تا چهارم دبیرستان را به صورت جالب و خواندنی می توانید در لینک های موجود در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.


فیزیک (سمیع رایان) ریاضی و فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک (ثمین تراشه) ریاضی و فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک (سمیع رایان) علوم تجربی پیش دانشگاهی

فیزیک (3) (سمیع رایان)سوم ریاضی و فیزیک

فیزیک (3) (ثمین تراشه)سوم ریاضی و فیزیک

فیزیک (3) (سمیع رایان) سوم علوم تجربی

فیزیک (3) (ثمین تراشه) سوم علوم تجربی

فیزیک(2) (سمیع رایان)دوم ریاضی و فیزیک

فیزیک(2) (ثمین تراشه) دوم ریاضی و فیزیک

فیزیک (2) (سمیع رایان) دوم علوم تجربی

فیزیک (2) (ثمین تراشه) دوم علوم تجربی

فیزیک سال دوم فنی و حرفه ای

فیزیک (1) (بارع سازان) اول متوسطه

فیزیک (1) (سمیع رایان) اول متوسطه