با استفاده از این سایت شما می توانید با انتخاب محل زندگی خود بر روی نقشه

و انتخاب تاریخ و ساعت ، محل قرار گرفتن صور فلکی ، ماه و خورشید را در آسمان ببینید

برای دیدن سایت اینجا کلیک کنید