معرفی دو نرم افزار کاربردی

 


تبدیلنوارکاستبهسىدى

دوستداریدموسیقیهاىقدیمىراکهدرآرشیونوارهاىکاستخوددراختیاردارید،بهنسخههاىدیجیتالىتبدیلکردهوبهکمکرایانه، دستگاههاىپخشMP3بهآنهاگوشدهید؟

یکىازVinylStudio  نرمافزارمشهورتریننرمافزارهاىمخصوصاینکاراست. بهکمکاینبرنامهمىتوانیدنوارهاىکاستخودرابهفایلهاىدیجیتالذخیرهشدهبررایانهتبدیلکنیدوازآنهابراىمیشهلذتببرید. باانجاماینکارنهتنهادیگراطلاعاتشمادرمعرضصدماتفیزیکىنخواهدبود،

/ 0 نظر / 25 بازدید