اصل موضوع را فراموش نکن

اصل موضوع را فراموش نکن
مرد قوی هیکل ، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند .روز اول 18 درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد . روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد ، ولی 15 درخت برید .روز سوم بیشتر کار کرد ، اما فقط 10 درخت برید . به نظرش آمد که ضعیف شده است .  نزد رئیسش رفت و عذر خواست و گفت :  نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم ، درخت کمتری می برم رئیس پرسید : آخرین بار کی تبرت را تیز کردی ؟  او گفت : برای این کار وقت نداشتم . تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.

/ 0 نظر / 9 بازدید