سایه های رنگی

شرح آزمایش

img/daneshnameh_up/6/69/fa222.JPG


چراغ ها را طوری قرار دهید که نور از هر سه چراغ در یک نقطه از دیوار بیفتد و تقریباً همهُ چراغ ها در یک فاصله از صفحه باشند. برای نتیجهُ بهتر نور سبز را بین آبی و سبز قرار دهید. 
چراغها را روشن کنید و موقعیت حبابها را طوری تنظیم کنید که سفیدترین رنگ را در محل تلاقی سه نور روی پرده ایجاد کنند. برای نتیجه بهتر تا آنجا که می توانید اتاق را تاریک کنید. یک جسم با ضخامت کم و مات را ، مثل مداد، نزدیک پرده قرار دهید. فاصله ی آن را از پرده طوری تنظیم کنید که سه سایهُ رنگی ببینید. 
جسم را برداشته ، یکی از چراغهای رنگی را خاموش کنید و توجه کنید که چگونه رنگ روی پرده تغییر می کند. سپس جسم را جلوی پرده قرار دهید ورنگ سایه ها را ببینید. جسم را نزدیک پرده ببرید تا دو سایه روی هم بیفتند. به مخلوط این دو سایه توجه کنید. 
مرحلهُ قبلی را به نوبت با هر یک از سه چراغ انجام دهید و سپس برای هر سه رنگ آزمایش را تکرار کنید و اندازه و فاصله ی جسم را از پرده تغییر دهید. 
آزمایش را به جای جسم با استفاده از دست خود نیز انجام دهید. 

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

شبکیهُ چشم انسان سه گیرنده برای نورهای رنگی دارد : یکی از این گیرنده ها به نور قرمز حساستر است ، یکی به آبی و دیگری به سبز. 
هنگامی که نور سبز، آبی و قرمز را روی پرده می اندازید، پرده را سفید خواهید دید. زیرا هر سه این رنگها، گیرنده های شبکیه ی شما را به طور مساوی تحریک می کنند و شما رنگ سفید را می بینید. 
بااین سه نور رنگی شما می توانید سایه های هفت رنگ متفاوت را تولید کنید : آبی، قرمز، سبز، سیاه ، آبی-سبز، مخلوط آبی و قرمزو زرد (مخلوط قرمز و سبز) . اگر شما دو تا از سه چراغ را خاموش کنید، سایه ی رنگ سوم را خواهید دید. اگر هر سه رنگ را ببندید، سایه ی سیاه خواهید داشت. و اگر یکی از سه رنگ را ببنیدید، شما سایه ای خواهید داشت که رنگ آن مخلوطی از دو رنگ دیگر است . اگر آبی و سبز مخلوط شوند، رنگ آبی- سبز را می سازند؛ قرمز و سبز، زرد را می سازند و قرمز و آبی نیز نوعی قرمز را می سازند. 

img/daneshnameh_up/d/d7/fa23.jpg


اگر شما نور قرمز را خاموش کنید، و فقط آبی و سبز روشن باشند، روی پرده فقط رنگ آبی- سبز خواهید داشت. و وقتی جسمی جلوی پردهُ آبی-سبز قرار دهید، دو سایه می بینید : آبی و سبز. اگر جسمی را جلوی نور سبز بگیرد، سایه ی آن را آبی خواهید دید ؛ وبالعکس اگرجسمی را جلوی نور آبی بگیرد سایه ی آن را سبز خواهید دید. و در نهایت اگر شما جسم را نزدیک پرده قرار دهید، سایه ی سیاهی را مشاهده خواهید کرد. 
هنگامی که نور سبز را خاموش کنید، مخلوطی از آبی و قرمز روی پرده دارید و سایه ها قرمز و آبی اند. 
وقتی شما نور آبی را خاموش کنید ، رنگ زرد را روی پرده دارید و سایه ها قرمز و سبز اند. 
این به نظر عجیب می آید که ترکیب نور سبز و قرمز، نور زرد را روی پرده ی سفید ایجاد می کند. 
برچسب‌ها: آموزش فیزیک, انیمیشن فیزیک, آزمایش های جالب فیزیک

/ 0 نظر / 33 بازدید