# دانلود_نرم_افزار

معرفی دو نرم افزار کاربردی

  تبدیلنوارکاستبهسىدى دوستداریدموسیقیهاىقدیمىراکهدرآرشیونوارهاىکاستخوددراختیاردارید،بهنسخههاىدیجیتالىتبدیلکردهوبهکمکرایانه، دستگاههاىپخشMP3بهآنهاگوشدهید؟ یکىازVinylStudio  نرمافزارمشهورتریننرمافزارهاىمخصوصاینکاراست. بهکمکاینبرنامهمىتوانیدنوارهاىکاستخودرابهفایلهاىدیجیتالذخیرهشدهبررایانهتبدیلکنیدوازآنهابراىمیشهلذتببرید. باانجاماینکارنهتنهادیگراطلاعاتشمادرمعرضصدماتفیزیکىنخواهدبود،
/ 0 نظر / 16 بازدید