چگونه با چند نکته ساده، تا آخر عمر کمر درد نگیریم؟

نحوه درست بلند کردن اشیاء

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه درست رانندگی

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه درست نشستن

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه درست برداشتن کودک از زمین


click here For Get More E-mail From Sare2008

نحوه صحیح حمل کردن اشیا

click here For Get More E-mail From Sare2008


نحوه صحیح ایستادن

click here For Get More E-mail From Sare2008


یک نرمش کششی بسیار مناسب

click here For Get More E-mail From Sare2008


انجام ورزش ستون فقرات

click here For Get More E-mail From Sare2008


انجام کشش عضلات به صورت خوابیده

click here For Get More E-mail From Sare2008

انجام نرمش پا

click here For Get More E-mail From Sare2008


نرمش پا

click here For Get More E-mail From Sare2008


نرمشی دیگر برای ستون فقرات

click here For Get More E-mail From Sare2008


نرمشی جهت کشش عضلات

click here For Get More E-mail From Sare2008

/ 0 نظر / 24 بازدید